Nicel Araştırmalar

Nedensel Karşılaştırma Araştırması

Nedensel Karşılaştırma Araştırması

NEDENSEL KARŞILAŞTIRMA ARAŞTIRMASI

Nedensel karşılaştırma araştırmaları nicel araştırma kategorisindeki deneysel olmayan araştırmalar kısmında yer almaktadır. Nedensel karşılaştırma araştırması; olayları, olguları aralarındaki farklılıklarını, oluşum nedenlerini ve oluşan sonuçları katılımcılara herhangi bir müdahalede bulunulmadan yapılan araştırma yöntemidir. Bu modelde en az iki farklı grup barındırılır. Nedensel karşılaştırma araştırmasında değişkenlerden hangilerinin birbirini etkilediği, nedeni ne olduğu bulmaya çalışılır. Bu araştırmalarda örneklem seçilirken daha güvenilir sonuçlar elde edebilmek için örneklem içinde eşleştirme ya da gruplama yöntemi uygulanabilir[1]. Kısaca, nedensel karşılaştırma araştırmaları, sahip olunan / doğal olarak meydana gelmiş bir olgu ya da olayın sebeplerini ve bu sebeplere neden olan değişkenleri ya da bir etkenin sonuçlarını ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışmadır[2].

Nedensel Karşılaştırma Araştırmalarının Özellikleri

 • Bu yöntem deneysel olmayan bir yöntemdir.
 • Deneysel bir araştırma yapmamın mümkün olmadığı durumlar da oluşturulur.
 • Tek bir yapıya bağlı kalınmasına gerek yoktur. Esnek bir yapıya sahiptir. Birden fazla hipotez barındırabilir.
 • Olayları birbirine bağlayan koşullar değiştiğinde araştırmanın sonucu da değişir.
 • Her zaman kesin bir neden- sonuç ilişkisi kurulamayabilir.

Nedensel Karşılaştırma Araştırması Aşamalarının Türleri

Nedensel araştırma ve nedensel karşılaştırma olmak üzere iki türü içinde barındırır.

1-Nedensel Araştırma:

Bu araştırma daha çok neden-sonuç ilişkisiyle ilgili ipuçları elde etmek için yapılır.

2-Nedensel Karşılaştırma:

Benzer olaylar yaşayan iki grup, etkilenme düzeyleri arasında farklılık olan ya da biri etkilenirken diğeri hiç etkilenmemiş olan gruplar arasında yapılır.  Amaç, neden-sonuç bağlantısı kurmaktır.

Nedensel Karşılaştırma Araştırmalarının Aşamaları

 1. Bir problem belirlenir.
 2. Belirlenen problemle ilgili hipotezler oluşturulur.
 3. Konuyla ilgili daha önceki çalışmalar hakkında tarama yapılır.
 4. Araştırmamız için bir örneklem belirlenir.
 5. Araştırma için veri toplama işlemi yapılır.
 6. Son olarak alınan verilenden çıkan sonuçlar analiz edilir.

Nedensel Karşılaştırma Araştırmalarında Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi

Nedensel karşılaştırma araştırmalarında güvenirliği ve geçerliliği olan her yöntem uygulanabilir. Araştırmaya göre bizi istediğimiz hedefe ulaştıracak her türlü çözümleme yöntemi uygulanabilir. Bunlar genellikle: betimsel ve kestirimsel istatistik teknikleri kullanılır. Mod, medyan, aritmetik ortalama, standart sapma ve varyans yaygın olarak hesaplanan istatistikler arasındadır[3].

Nedensel Karşılaştırma Araştırması Örnekleri

Nedensel Karşılaştırma Araştırması Örnek 1:

Yabancı dil sınavına girecek üniversite öğrencilerinin, araştırmacı manipülasyonundan tamamen arındırılmış bir şekilde kendi istekleriyle, bir kısmının sınava çalışırken kafein aldığı ve bir kısmının ise kafein almadığı belirleniyor. Kafein alımına bağlı olarak sınavda başarılı olunmasını araştırmak isteyen araştırmacılar nedensel karşılaştırma araştırması yöntemini kullanarak bu iki grup arasında kafein alımının sınav başarısına etkisi olup olmadığını araştırabilir.

Nedensel Karşılaştırma Araştırması Örnek 2:

İlkokul birinci sınıfa başlayacak olan kız ve erkek öğrenciler, okula başlamadan önce okul öncesi eğitim alanlar ve okul öncesi eğitim almayanlar olarak iki gruba ayrılır. Okul öncesi eğitim alan çocukların ilkokuldaki akademik başarılarının, okul öncesi eğitim almayan çocukların ilkokuldaki akademik başarıları ile karşılaştırılması ve okul öncesi eğitim alıp almamanın öğrencilerin akademik başarılarını değiştirip değiştirmemesinin incelendiği bir çalışmanın yöntemi nedensel karşılaştırma araştırmasıdır.

Nedensel Karşılaştırma Araştırması Örnek 3:

Fen ve Teknoloji öğretmenliği okuyan öğrencilerin akademik başarıları hakkında bilişsel farkındalık durumunun etkisini belirlenmesi için oluşturulan araştırma bir nedensel karşılaştırma araştırmasıdır. Bu çalışmada akademik başarı düzeyleri yüksek, orta ve düşük düzeyli öğretmen adaylarının toplandığı bir ekip bulunmaktadır ve bu ekip araştırmayı gerçekleştiren kişinin manipülasyonundan bağımsız meydana gelmiştir. Araştırmada, öğretmen adaylarının yüksek, orta ve düşük başarı seviyelerinde olmalarının, adayların bilişsel farkındalık düzeyleriyle olan ilişkisi karşılaştırılmıştır. Yani, adayların akademik başarı seviyeleri ve bilişsel farkındalıkları arasında bir neden-sonuç ilişkisi bulunmaya ve incelenmeye çalışılmıştır. [2].

 

KAYNAKÇA

 1. Can, A. (2017). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Ankara: Pegem Akademi.

 

 1. Emrahoğlu, N.,& Öztürk, A. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının akademik başarılarına bilişsel farkındalığın etkisi: bir nedensel karşılaştırma araştırması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 18-30.

 

 1. Metin, M. (2014). Kuramdan Uygulamaya: Eğitim de Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

 

Comment here