Nitel Araştırmalar

Etnoğrafik Araştırma Nedir ?

Etnografik araştırma

Etnoğrafik Araştırma 

Etnografik Araştırma Nedir?

            Etnografik araştırma, çeşitli araştırma türlerinden sadece bir tanesidir. Kelime parçalara ayrılıp anlamına bakıldığında etno, ırk, kültür,insan; grafi ise tanımlama anlamına gelmektedir. Dolayısıyla etnografi,insanı tanımlama anlamına gelmektedir. Etnografik araştırma, küçük grupların kültürünü,davranışlarını, inançlarını, geleneklerini yazılı olarak açıklama bilimidir.Bu araştırma türünde, davranış doğruda ngözlemlenir ve bu gözlemden faydalanarak betimleme yapılır.

Etnografik Araştırmanın Amacı Nedir?

            Etnografik araştırmanın amacı, genellikle bir topluluktaki küçük grupların kültürünü, geleneklerini, inançlarını ve davranışlarını yazılı halde açıklamaktır.Bu kültür araçlarla ölçmek imkansızdır. Kültürün hissedilmesi ve yaşanması gerekmektedir. Bir araştırmacı kültür analizi yapıyorsa eğer o kültürün içinde bulunmalı ve o kültürde yaşayan insanlarla etkileşimde bulunmalıdır. Etnografik araştırmanın diğer araştırmalardan farkı ise veri toplamanın derin olması ve yakınlığıdır. Bu araştırmayı yapan kişinin antropoloji eğitimi almışya da bu yöntemi uzman kişilerin yanında uygulayan sosyal  bilimciler olması gerekir. Araştırmadasistematik bir gözlem olmalıdır. Yani gözlem bir düzen içinde gerçekleşecek vezaman, konum açısından sapman söz konusu olmayacak, sistematik hatanın olmasıönlenecektir.

Etnografik Araştırmanın Özellikleri Nelerdir?

 • Etnografik  bir araştırmada  yapılması gereken  en önemli  şeylerden biri, araştırılan topluluktaki bireylerle doğrudan iletişim kurmaktır. Bu doğrudan iletişim saha araştırmaları kapsamındadır.
 • Araştırmacı kültürel, sosyal ve bireysel farklılıkları önemsemeli ve yorumunu bunlara göre yapmalıdır.
 • Görüşme, gözlem ve doküman analizi gibi birden çok  araştırma tekniği kullanılır.
 • Araştırılan bireyin fikir ve düşüncelerine yer verilmektedir.
 • Eğitim ile ilgili olan araştırmalarda çok fazla kullanılmaz.
 • Dışarıdan gözlem yoktur. Ortam doğaldır. Olaylara müdahale yoktur. Fakat incelemeler derinlemesinedir.
 • Örneklemdeki evren çok iyi tanınmalıdır. Olayları anlayabilmek esastır. Genelleme yapılmaz.
 • Toplumdaki çeşitli kültürleri, inançları ve yaşayışları araştırır. Kültür durumunu betimler. Uzun soluklu bir çalışmadır. Kişiselleştirilmiştir.

Etnografik Araştırma Türleri Nelerdir?

Etnografik araştırma türleri 3’e ayrılır. Bunlar; tarihsel, coğrafi ve psiko-sosyal yöntemdir.

1-Tarihsel Yöntem: Geçmiş yıllarda  meydana gelen olay, olgu ve durumların araştırılmasında veya bir problemin geçmişle olan bağını anlayabilmeyi sağlar. Tarihi yöntem, gerçeği araştırıp bulur.

2-Coğrafi Yöntem: Araştırılacak olan konu, coğrafya bölgesi içinde yer alan, en küçük yerleşim yerlerinden başlayıp, gittikçe  büyüyen (köy, kasaba, ilçe vb. gibi) yerleşim alanlarında toplumsal olaylarının hangi durumda olduklarının araştırılabilmesini sağlar. Her bir değişkeni kendisine has işaret, renk, tarama ya da çizimle göstermek, coğrafi yöntemin temelini oluşturmaktadır. Olayların haritalar üzerinde gösterimi olayların nasıl çıktığına ilişkin sonuçlar sunar.

3-Psiko- Sosyal Yöntem: Bu yöntemde  sürekli araştırılan bir olayda kaynak bir birey vardır. Tek bir bireyden genellemelere varmaya çalışılır. Kaynak bireyle uzun süre birlikte bulunulur ve bu birey gözlenir. Bu yöntem uzun zamanlı bir yöntemdir ve dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle zordur. Amaca ulaşabilmek için kaynak birey iyi seçilmelidir, seçilen birey araştırma konusu için önem taşımaktadır.

Etnografik Araştırmanın Aşamaları Nelerdir?

 1. Araştırmanın planının yapılması
 2. Sahaya giriş
 3. Verilerin toplanması
 4. Etik olarak kriterlerin uygulanması
 5. Raporlama yapılması

Etnografik Araştırmanın Sınırlılıkları:

Etnografik araştırmanın birtakım sınırlılıkları vardır. Bu sınırlılıklar;

 1. Zaman
 2. Güvenlik
 3. Güvenirlik
 4. Engellemeler
 5. Özel hayata karışma
 6. Gruplara ulaşma şeklinde listelenebilir.

Etnografik Araştırmanın Avantajları

 • Veriler olası durumlardan elde edildiği için verilerin geçerliği ve güvenirliği yüksektir.
 • Yaşamı konu alan araştırmacıların deneyimleri daha anlamlıdır.
 • Araştırmalar ne kadar uzun sürerse o kadar tam teşekküllü veriler elde edilir.

Etnografik Araştırmanın Dezavantajları

 • Araştırmacıların bulunduğu kültürü ve çevreyi  anlayabilmesi, kendini kabul ettirmesi uzun zaman alabilir. Bundan dolayı da çalışmaların uzun  sürmesi maliyeti arttırır.
 • Araştırma verilerinin eksiksiz ve anlaşılacak bir biçimde olabilmesi için araştırmacıların eğitimli ya da  deneyimli olması gerekir.
 • Araştırmacının kimliğini gizlemesi bazı etik sorunlara neden olabilmektedir.

Etnografik Araştırmada Etik

 • Bir topluluk araştırıldığında toplumun onayı olmalıdır ve özel hayatına girilmemelidir.
 • Araştırma yapan kişi insanları yanlış bilgilendirmemeli ve bu bilgileri saptırmadan anlatmalıdır.
 • Sonuçlar halkın öğrenebileceği şekilde olmalıdır.
 • Araştırmacı araştırmada görevli olan kişilere ayrımcılık yapmamalı, herkese eşit davranmalıdır.
 • Bilgi verecek olan  kişiler titizlikle seçilmelidir.

Etnografik Araştırma Nerelerde Kullanılır?

            Etnografik araştırmalar, hedef nüfusa yaptıkları hizmet ve ürünleriyle yeni deneyimler kazandırmak ya da önceki deneyimlerini farklılaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.Herhangi bir olaydan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen bir nüfusun, geçmişte edindiği ve mevcut olan tecrübelerini analiz ederek etkilenmelerini, yönünü, boyutunu ve tepkilerini belirlemek için kullanılmaktadır. Büyük ölçekli nüfusları kapsayan etki analizlerinde de etnografik araştırmalar kullanılmaktadır.

Etnografik Araştırma Örnekleri

            Örnek 1

            Doğu Anadolu bölgesine şark görevi için atanmış öğretmenler araştırılmak istendiğinde, araştırmacılar, öğretmenlerin atandıkları köylere ya da kasabalara alışabilme süreçlerini, orada yaşayan insanlarla olan ikili ilişkilerini yakından gözlemleme şansına sahip olurlar. Bu öğretmenlerden bir tanesiyle yoğun iletişim halinde olup, o kişiyi gözlemleyerek köye atanan diğer öğretmenlerin durumları hakkında genelleme yapabilirler.  

            Örnek 2

            Günümüz dünyasında, teknoloji kullanımının arttığı görülmektedir. Artan teknoloji kullanımının aile yapısında oluşturduğu sorunların araştırılması için bir grup araştırmacı İstanbul’un Ümraniye ilçesinde 14 aile ile görüşme yapılırsa, yer yer gözlemlere yer verilirse ve bu görüşmeler dikkatli bir şekilde incelenirse, etnografik araştırma yöntemi kullanılmış olur.

            Örnek 3

            Karadeniz’in çok yağışalan bir bölge olmasından dolayı bir grup araştırmacı bu bölgeye gidipbölgedeki sel ve erozyon gibi felaketlerin Karadeniz bölgesindeki insanlarınkültürünü, yaşama biçimlerini ve hayattan beklentilerini nasıl etkilediğiniaraştırmaya karar verirse; bölgede yaşayan bir grup insanı denek olarak seçiponlarla yakından ilişki kurmak, gözlemledikleri insanların diğer insanlarlaolan ilişkisini yakından takip etmek isteyeceklerdir. Bu da etnografikaraştırmaya örnek olara verilebilir. 

Etnografik Araştırma

Etnografik Araştırma

Comment here